Nedanstående text är en kronologisk översikt av de händelser kring detta ärende som samfälligheten har varit inblandad i.

 

Sollentuna kommun tog 13 juni 2019 beslut om att anlägga en fotbollsplan vid Tegelhagen, öster om Tegelhagsvägen där Silverskogens förskola idag ligger.

Samfällighetens styrelse är orolig för att detta kommer leda till trafikproblem och parkeringskaos som drabbar oss boende i Tegelhagen. Vi riskerar även att få andra störningar från strålkastare och höga ljud. Styrelsen har haft tre möten med representanter från kommunen för att få dom att ompröva sitt beslut, samt skickat ett brev i samma syfte. Eftersom dessa ansträngningar inte hade någon effekt överklagade styrelsen kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm 1 juli, se Överklagan kommunstyrelsens beslut. I april 2020 kom Förvaltningsrättens dom där dom avslog styrelsens överklagande.

10 juli sökte kommunen ändå bygg- och marklov för fotbollsplanen. Bygglovsenheten har därefter erbjudit ägarna av Handkvarnen 1-7 och Handsågen 1, 4-8 att i ett grannhörande lämna synpunkter på ansökan. Samfälligheten är ägare av Handkvarnen 1 och Handsågen 1, och styrelsen har svarat att ansökan bör avslås, med hänvisning till en mängd problem som inte är utredda, se Synpunkter på sökt bygglov. Kommunen drog tillbaka detta bygglov.

Lokaltidningen SollentunaDirekt har intervjuat styrelsemedlemmar, se Artikel i SollentunaDirekt.

I januari 2020 sökte kommunen bygglov på nytt. Återigen fick samfälligheten erbjudande om att lämna synpunkter, se Grannhörande (obs1: stor fil) (obs2: kommunens ritning innehåller en felaktig skala; fotbollsplanen är inte 50 m lång utan 100 m). Denna gång har kommunen gjort vissa utredningar, se BullerutredningMiljöutredning och PM Trafik. Styrelsen har svarat även på detta grannhörande att ansökan bör avslås, se Synpunkter på uppdaterat bygglov.

 

Miljö- och byggnadsnämnden tjänstemän kom i mars 2020 till slutsatsen att bygglovet bör avslås. Enligt uppgift från kommunens kontaktcenter i april 2020 har kommunen dragit tillbaka sin bygglovsansökan och ingen ny ansökan finns. 

 

Enligt besked från kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes i december 2020 har beslut om den nya konstgräsplanen i södra Sollentuna flyttats fram till år 2025.

 

 

DENNA TEXT KOMMER HÅLLAS KONTINUERLIGT UPPDATERAD