Ansvarig för området: Anders Enebjörk, se Kontaktuppgifter

 I Tegelhagen värme alla hus, varmvattnet och poolen upp med fjärrvärme. Föreningen äger två undercentraler som förser alla hus med värme. Värmeförbrukningen beräknas med hjälp av nyckeltal för respektive hus. Kostnaden för värmen tas sedan ut på avgiften till samfälligheten.

Förbrukningen av varmvatten mäts, och avräkning sker sedan en gång per år. Även varmvattnet betalas genom avgiften till samfälligheten.

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Sollentuna Energi levererar hetvatten till vårt område genom nedgrävda hetvattenrör, som går fram till två undercentraler, en för Minkvägen och en för Bävervägen. Hetvattenledningarna ägs av Sollentuna Energi och undercentralerna av vår förening. I undercentralerna produceras, genom värmeväxling mot hetvattnet, varmvatten för uppvärmning som pumpas runt till radiatorerna i våra hus i slutna system (ett för Minkvägen och ett för Bävervägen).

Genom värmeväxling i undercentralerna produceras också tappvarmvatten som pumpas ut till våra hus i två system, ett för Minkvägen och ett för Bävervägen.

Rörledningarna för uppvärmning och för tappvarmvatten ligger nedgrävda bredvid varandra i gatorna i vårt område. Dessa rörledningar ägs av vår förening. Rörnätet för uppvärmning är uppbyggt av två relativt grova stålrör. Det ena röret är för utgående varmt vatten, från undercentralerna till värmeelementen i våra hus. Det andra är för returvattnet från våra element tillbaka till undercentralerna. Rörnätet för tappvarmvatten består av ett grövre kopparrör för utgående vatten från undercentralerna till våra hus, samt av ett tunnare kopparrör som hela tiden leder tillbaka en mindre volym varmvatten till undercentralerna (för att tappvarmvattnet inte ska stå och kallna i rören under natten).

Kallvatten levereras direkt till varje hus från Sollentuna Energi. Sollentuna Energi skickar också fakturan till varje hushåll.

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!