Den årliga uppdateringen av samfällighetens underhållsplan nu finns på hemsidan:
https://www.tegelhagen.se/anlaggningar/underhallsplan

Huvudsakliga uppdateringar jämfört med förra året är att följande planeras:
- undersökning om pooldäck behöver bytas delvis eller i sin helhet, 2023 (se kapitel 2)
- uppfräschning av upp tre stycken grönytor, 2023 (se kapitel 3)
- målning av resterande garagelängor, 2023-24 (se kapitel 4)

Vidare är informationen om fjärrvärmerenovering uppdaterad (se kapitel 7), dock är det samma information som fanns i styrelsens utskick från dec-22.

Styrelsen har fått en fråga från några medlemmar om det finns ekonomiska fördelar med att ladda sin elbil på natten. Svaret är ja, men dom är små. Förklaring följer.

Samfällighetens elkostnader delas upp på följande vis:

 • Kostnader för elnät (avtal med SEOM). Denna innehåller
  • en fast grundavgift för 125A
  • en effektavgift som tas ut helgfria vardagar kl. 7-19
  • en energiskatt som beror på förbrukningen
 • Kostnader för elhandel (avtal med SEOM). Denna innehåller
  • ett rörligt månatligt bestämt elpris
  • en avgift för elcertifikat
  • en fast avgift

Den enda del som är beroende på tiden på dygnet är alltså effektavgiften, som utgör ca en femtedel av den totala elkostnaden som samfälligheten betalar. D.v.s. om man laddar sin elbil på natten (mellan kl. 19 och 07) så sparar man en liten, men ändock, del av samfällighetens elkostnader. Tyvärr har samfälligheten ingen möjlighet att kreditera denna besparing vidare till just de medlemmar som laddar på natten p.g.a. begränsningar i laddboxsystemet. Så just det personliga ekonomiska incitamentet är litet. Dock vill styrelsen uppmana alla att följa rekommendationerna från Energimyndigheten angående att styra om elanvändningen från topplasttimmarna för att minska risken för manuell frånkoppling. Se t.ex.

https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/

På grund av ett administrativt problem i överföringen av data mellan laddboxarna och Riksbyggen, innehåller inte fakturan för första kvartalet 2023 någon elförbrukning från laddarna i garagen. Denna kommer istället debiteras senare under 2023 när problemet är löst.

Momsplikten för samfälligheter diskuterades på årsstämman tidigare i år. Nu kan styrelsen presentera mer konkret information om detta från vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen.

Bakgrund är att Skatteverket, baserat på en EU-dom, har gjort ett ställningstagande om att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar. Det är ett nytt synsätt som leder till att i stort sett alla samfällighetsföreningar måste momsregistrera sig och redovisa moms.

Vår samfällighet har från Riksbyggen fått följande information:

 • Från och med första kvartalsfakturan 2023 är samfällighetsavgiften aviserad inklusive moms. Totalt aviserat belopp blir detsamma som tidigare, men intäkten för samfälligheten blir lägre.

Ett exempel: Om din samfällighetsavgift idag är 10 000 kr kommer den att aviseras med 8 000 kr + 2 000 kr moms. 8 000 kr blir en intäkt för samfälligheten och 2 000 kr blir samfällighetens momsskuld som ska betalas in till Skatteverket i samband med momsdeklarationen.

 • Från och med 1 januari 2023 kommer momsen dras av på fakturor som kommer till samfälligheten. Det innebär att samfälligheten betalar samma belopp som tidigare till leverantören, men föreningen har rätt att återfå momsen från Skatteverket i samband med momsdeklarationen. Kostnaden för samfälligheten kommer alltså att bli lägre.
 • De minskade intäkterna för föreningen balanseras alltså enligt ovan till största delen av de minskade kostnaderna. För vissa av samfällighetens kostnader finns dock ingen moms att dra av, därför kommer det inte att gå precis jämnt ut. Exakt hur stora dessa kostnader är kommer vi se vid bokslutet och kan då göra eventuella nödvändiga justeringar.

Nedanstående text är en kronologisk översikt av de händelser kring detta ärende som samfälligheten har varit inblandad i.

 

Sollentuna kommun tog 13 juni 2019 beslut om att anlägga en fotbollsplan vid Tegelhagen, öster om Tegelhagsvägen där Silverskogens förskola idag ligger.

Samfällighetens styrelse är orolig för att detta kommer leda till trafikproblem och parkeringskaos som drabbar oss boende i Tegelhagen. Vi riskerar även att få andra störningar från strålkastare och höga ljud. Styrelsen har haft tre möten med representanter från kommunen för att få dom att ompröva sitt beslut, samt skickat ett brev i samma syfte. Eftersom dessa ansträngningar inte hade någon effekt överklagade styrelsen kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm 1 juli, se Överklagan kommunstyrelsens beslut. I april 2020 kom Förvaltningsrättens dom där dom avslog styrelsens överklagande.

10 juli sökte kommunen ändå bygg- och marklov för fotbollsplanen. Bygglovsenheten har därefter erbjudit ägarna av Handkvarnen 1-7 och Handsågen 1, 4-8 att i ett grannhörande lämna synpunkter på ansökan. Samfälligheten är ägare av Handkvarnen 1 och Handsågen 1, och styrelsen har svarat att ansökan bör avslås, med hänvisning till en mängd problem som inte är utredda, se Synpunkter på sökt bygglov. Kommunen drog tillbaka detta bygglov.

Lokaltidningen SollentunaDirekt har intervjuat styrelsemedlemmar, se Artikel i SollentunaDirekt.

I januari 2020 sökte kommunen bygglov på nytt. Återigen fick samfälligheten erbjudande om att lämna synpunkter, se Grannhörande (obs1: stor fil) (obs2: kommunens ritning innehåller en felaktig skala; fotbollsplanen är inte 50 m lång utan 100 m). Denna gång har kommunen gjort vissa utredningar, se BullerutredningMiljöutredning och PM Trafik. Styrelsen har svarat även på detta grannhörande att ansökan bör avslås, se Synpunkter på uppdaterat bygglov.

 

Miljö- och byggnadsnämnden tjänstemän kom i mars 2020 till slutsatsen att bygglovet bör avslås. Enligt uppgift från kommunens kontaktcenter i april 2020 har kommunen dragit tillbaka sin bygglovsansökan och ingen ny ansökan finns. 

 

Enligt besked från kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes i december 2020 har beslut om den nya konstgräsplanen i södra Sollentuna flyttats fram till år 2025.

 

 

DENNA TEXT KOMMER HÅLLAS KONTINUERLIGT UPPDATERAD

 

 

Extra information