Det är inte ovanligt med låga temperaturer i våra hus några dagar när hösten kommer och värmesystemet inte riktigt har kommit igång. Detta är ingenting att oroa sig för. Om det däremot är kallt inomhus under resten av vintern kan åtgärder behövas. Styrelsen vill med denna skrivelse ge samfällighetens husägare information om hur man då kan agera.

Grundläggande kunskap om värmesystemet

Vi äger tillsammans två undercentraler (värmeväxlare som är kopplade till SEOMs fjärrvärmenät) som under årets kalla månader förser våra hus på Minkvägen respektive Bävervägen med drygt 50 gradigt värmevatten för uppvärmning av radiatorerna (elementen). Detta vatten kommer in i varje hus i ”fjärrvärmelådan” som vanligtvis sitter i hallen innanför ytterdörren. Efter första avstängningsventilen inne i lådan upphör det samägda och det är du som husägare som innehar ägandeskapet. När värmevattnet har värmt upp dina radiatorer cirkulerar det tillbaka ut i stamledningarna i gatan och tillbaka till undercentralen för uppvärmning igen. Du som husägare äger alltså alla rör, ventiler och radiatorer i huset, mellan avstängnings­ventilen för ingående värmevatten och avstängningsventilen för utgående värmevatten.

Inne i varje hus fördelas sedan värmevattnet på två slingor; en för övervåningen och en för undervåning. Varje slinga löper genom våningens alla radiatorer. Om en radiator är helt avstängd går vattnet förbi denna radiator till nästa, utan att hindras.

Fjärrvärmelådan innehåller även rör och ventiler för cirka 55-gradigt varmvatten (till kranarna), men det är en annan historia. Det är det rör som vattenmätaren sitter på.

När det är kallt inomhus

Om problem med låg temperatur i huset uppstår är följande åtgärder/undersökningar rekommenderade:

  1. Om endast ett eller några radiatorer är kalla, kan dessa behöva luftas för att få bort eventuella luftbubblor som blockerar flödet genom elementet. Detta kan behövas flera gånger under den kalla säsongen. Efter att värmesystemet varit avstängt under sommaren är det vanlig att luft ansamlas i systemet och sedan transporteras till högpunkter inne i huset. När man luftar ett element bör man passa på att lufta alla, eftersom luftbubblor kan vandra vidare. Det finns även luftningsventiler på inkommande/utgående värmerör i "lådan".

  2. Kontrollera hur tätningarna kring fönster och dörrar i ditt hus fungerar. Kall-ras kring dessa leder till problem som värmesystemet i sig aldrig kan övervinna. Orginalfönstrena är mer än 40 år gamla och inte så bra isolerade. Om dessa byts till moderna fönster kommer, utöver stora energibesparingar, även invändig komfort att förbättras. Om originalfönstren är kvar är det nödvändigt att regelbundet kontrollera och byta ut tätningslisterna. Tätningslisten mellan inre bågen och fönsterkarmen ska vara så tät som möjligt; det ska vara en mjuk och hel tätningslist med lämplig storlek för att sluta tätt. På originalfönstren bör även tätningen mellan ytter- och innerfönstrena kontrolleras. Tätnings­lister är förbrukningsvara och ska bytas med jämna mellanrum.

  3. Om problem med låga temperaturer bara uppstår när det är riktigt kallt ute kan förklaringen vara att ventilationen i ditt hus är inställd på för högt flöde. Prova att dra igen ventilerna lite och minska på köksfläktens inställning (kan öppnas/ökas igen när det blir lite varmare). För höga ventilations­flöden gör att för mycket värme vädras ut.

  4. På varje radiator sitter en termostat. Den ska öppna ventilen på elementen när rummet blir kallare och stänga när rummet blir varmare. Denna funktion har dock en livslängd på ca 15 år och om man märker att det inte längre fungerar, t.ex. genom att man behöver justera inställningen manuellt för att bibehålla temperaturen i rummet, ska termostaten bytas. Själva radiatorventilen, d.v.s. den ventil som termostaten reglerar flödet med, bör även kontrolleras eftersom det inte är ovanligt att dessa kärvar. Ta bort termostaten (plastkåpan) från radiatorn och kontrollera att piggen fjädrar ut i ändläge, d.v.s. helt öppen ventil. Om piggen inte fjädrar ut ska ventilen bytas, något som bör göras av en rörmokare.

  5. Om du efter ovanstående åtgärder ändå upplever att den låga temperaturen kvarstår, men bara på ena våningen, är det troligtvis injustering av värmesystemet i huset som behöver göras. I fjärrvärmelådan kan man via reglerventiler justera fördelningen mellan över- och undervåning, något som faller inom husägarens ansvar. Observera dock att även dessa ventiler är över 40 år gamla och det är inte uteslutet att dom kan börja läcka vid manövrering. Justering ska göras av rörmokare!

  6. Om problem kvarstår trots ovanstående åtgärder, v.v. kontakta samfällighetens styrelse.

 

Fjärrvärmelådan inrymmer både utrustning som tillhör samfälligheten och utrustning som tillhör husägaren. För att säkerställa att inga fel begås som får inverkan på samfällighetens utrustning och på dina grannars värmesystem, kräver styrelsen följande av er som husägare:

* Ta kontakt med styrelsen innan du gör något arbete i fjärrvärmelådan
* Anlita alltid en rörmokare för arbeten i fjärrvärmelådan

  

Extra information