Bakgrund

Nätet för distribution av värme och varmvatten inom samfälligheten är i behov av renovering eftersom det under en tid uppstått flertal läckor. Detta har utretts i flera omgångar och på tidigare stämmor har det tagits inriktningsbeslut om att gå vidare med alternativen som innebär att systemet för både distribuering av varmvatten och värme byts ut och ersätts med nytt. Detta benämns ”alternativ 4” i tidigare utredningar, se Fjärrvärmebyråns utredning

Styrelsen har med stöd av Fjärrvärmebyrån gått vidare med utredning av tidigare föreslaget alternativ, utvecklat detta samt även fört vissa diskussioner med möjliga entreprenörer. Status redovisas nedan.

Föreslagen lösning

Översikt

Huvuddelen av de läckage som uppstår sker i ledningsnätet som ligger i gatan eller i skarvar till ”stigare” (ledningar som går upp till respektive hus från ledningarna i gatan). Läckage i själva stigarna har endast uppstått vid enstaka tillfällen och förslaget är därmed att byta ledningarna som ligger i gatan men inte stigarna upp till respektive hus. Detta innebär att kostnaderna kraftigt kan begränsas och arbetet kan göras smidigare då respektive fastighet inte behöver grävas upp.

Installationen av det nya systemet föreslås göras med nya rör i gatan och brunnar för respektive hus där koppling till stigare görs. Brunnarna placeras i gatan och kommer att vara tillgängliga under systemets drift. I brunnar kan kopplingar, mätare, avstängningsventiler mm placeras vilket gör systemet mer flexibelt och tillgängligt under drift. Den största fördelen med denna lösning med brunnar är under installationen då arbetena blir mer flexibla och avbrotten för respektive hus blir korta. Även avstängning av gator mm kan då minimeras. Det blir troligtvis en brunn per hus alternativt på vissa platser en brunn för två hus.

Ombyggnation till slingor

Idag är systemet utformat som grenar som går ut till de olika husen samt med returledningar i samma kulvert. Detta innebär att det finns fyra rör, två för varmvatten och två för värme där det då finns ett för framledning till husen och ett för retur till undercentralerna, av respektive typ.  

Det föreslås att systemet byggs om så att det blir slingor som försörjer området. Detta innebär att det finns möjlighet att utforma systemet med endast tre rör istället för som idag fyra, vilket medför lägre investering och mindre energiförluster under drift. En förutsättning för denna utformning av systemet är då att cirkulation av varmvatten hela vägen in i huset slopas, se mer om detta nedan.

En stor fördel med denna lösning är att ombyggnationen blir mer flexibel och kan delas upp i etapper utifrån behov, ekonomiska möjligheter mm. Det går att byta ut mindre delar av systemet i samband med lagning av läckor eller när det finns möjlighet för att minimera störning.

Som en konsekvens av ombyggnaden till slingor kommer rörledningar på vissa sträckor behöva dras där det idag inte går ledningar.

Slopad cirkulation av varmvatten i husen

Idag finns det för distribution av både varmvatten och värme ett system som hela tiden cirkulerar vattnet ända in i husen. För värme är förslaget att denna lösning kvarstår men för varmvatten finns möjligheten att systemet byggs om och att cirkulationen in till husen slopas. Cirkulation kommer att finnas i gatan men då inte hela vägen in till husen.

Fördelen med detta är att det idag är omfattande värmeförluster i cirkulationen av varmvatten in i husen vilket då kan undvikas. Cirkulationen in i husen är som övriga delar mer än 40 år gammalt och livslängden är begränsad. Om cirkulationen slopas minskas värmeförlusterna och därmed energikostnaderna. Detta gör även att det i gatan kan läggas endast ett varmvattenrör istället för som idag två, se ovan om ombyggnad till slingor.

Nackdelen med denna förändring i systemet är att det när varmvatten under lång tid inte använts, exempelvis på morgonen kommer att ta längre tid innan det finns varmvatten. Den ökade tiden är olika beroende på hur långt huset ligger från ledningen i gatan. Den ökade tiden varierar mellan ca 10 och 30 sekunder och beror utöver husets avstånd från gatan även på vilket flöde kran/blandare har. Även med denna förändring uppfylls aktuellt regelverk och det bedöms inte vara någon ökad risk för spridning av legionella eller liknande. Denna tydliga nackdel bör alltså vägas mot den ekonomiska vinsten.

Individuell mätning av varmvatten och värme

När systemet uppgraderas är det ett utmärkt tillfälle att även installera individuell mätning av både varmvatten och värme för respektive hus. Idag mäts endast individuell förbrukning av varmvatten medan värmekostnad fördelas utifrån andelstal som specificeras i anläggningsbeslutet från 1978/1984. Det är rimligt att respektive fastighet står för de faktiska energikostnaderna då förbrukningen kan variera mycket beroende på beteende samt utförda renoveringar mm. Det har från andra likande upplägg där individuell mätning installerats gjorts betydande besparingar och det upplevs mycket positivt med mätning för respektive fastighet. Det föreslås därmed att detta inkluderas i det kommande projektet.

 

Senaste status

Styrelsen presenterade ovanstående förslag på årsstämman 2021. Det har dock inte tagits några beslut om investering utan styrelsen har fått i uppdrag att utreda frågan vidare. Efter vidare arbete under 2021 är styrelsen idag nära att ha ett färdigt tekniskt underlag för att starta upphandling på, även om några tekniska restpunkter återstår. Förutom att slutföra dessa restpunkter skulle nästa steg vara att ta in några offerter på en första etapp och lägga fram detta som underlag för ett investeringsbeslut på en årsstämma eller extra årsstämma. 

Dock råder på grund av pandemin för närvarande en hög prisnivå på rörprodukter, c:a 50 % högre än normalt. Styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare med offerter just nu utan avvaktar sänkta priser. Beslut bedöms kunna vara möjligt under 2022.

Investeringskostnaden bedöms ligga inom de ramar som redovisats i tidigare utredningar. Styresen jobbar för närvarande efter strategin att det totala arbetet bör delas in i 3-4 etapper och att samfälligheten bör undvika att ta lån eftersom en samfällighet har mycket svårt att få acceptabla lånevillkor. Samfälligheten har under åren avsatt en ansenlig summar för detta arbete, men projektet kommer ändå bli beroende av att medlemmarna bidrar med direkt finansiering för att det ska gå att genomföra under en rimligt tidsperiod.

 

Extra information