Om allt fungerar med kloreringen kommer poolen öppna 23 maj. Låt oss hoppas på en varm och solig sommar med mycket bad!

 

Poolreglerna är tillbaka till vad dom var innan pandemin ;-) vilket betyder:

  • Poolens är öppen mellan kl. 7.00 - 21.00.
  • Poolen är till för föreningens medlemmar och deras gäster. Antalet gäster ska inte vara för många. Föreningsmedlem ska närvara vid poolen.
  • Allt du tar med dig till poolen och bastun, badleksaker, sopor etc. ska tas med därifrån. Papperskorgen på toaletten är till för använda pappershanddukar.
  • Kom ihåg att stänga poolgrinden efter dig.
  • Duscha före bad och använd badkläder, inte underkläder. Tänk på vattenkvalitén.
  • Bad sker på egen risk, respektera varandra.
  • Undvik höga rop och skrik – tänk på de kringboende.
  • Inget glas eller andra vassa föremål vid eller i poolen.
  • Husdjur och cyklar/mopeder får inte tas in på poolområdet.

(Nedanstående är den information som förmedlades från styrelsen på 2022 års stämma)

Bakgrund

Nätet för distribution av värme och varmvatten inom samfälligheten är i stort behov av renovering då det under en tid uppstått ett flertal omfattande och mycket kostsamma läckor. I genomsnitt under 2005-2021 har dessa läckor kostat föreningen c:a 300 tkr/år inklusive värmeförluster. Efter ett par lugna år har vi nu senaste kalenderåret 6 st läckor,  varav 3 av dessa är inkluderade i kostnaderna ovan samt 3 återstår. Läckorna är spridda över systemet och ofta svåra att upptäcka vilket gör att det utöver kostsamma reparationer även är betydande energikostnader från läckorna. Detta har utretts i flera omgångar och på tidigare stämmor har det tagits inriktningsbeslut om att gå vidare med alternativen som innebär att systemet för både distribuering av varmvatten och värme byts ut och ersätts med nytt. Detta benämns ”alternativ 4” i tidigare utredningar. Se underlag som ligger på hemsidan (www.tegelhagen.se -> Boendeinfo -> Fjärrvärmebyråns utredning). Det har inte tagits beslut om investering utan styrelsen har fått i uppdrag att utreda frågan vidare. 

På grund av pandemins effekter på den globala ekonomin och tillgången på material och utrustning har priserna för rörmaterial kraftigt ökat de senaste två åren. Detta ger ökade kostnader för planerade arbeten med flera miljoner. Det är troligt att prisbilden kommer att stabiliseras och delvis återgå till tidigare nivåer. Styrelsen avvaktar därför med att föreslå upphandling och igångsättning. Syftet med denna informationspunkt till föreningsstämman den 25 april 2022 är att ge en uppdatering av styrelsens förslag när det gäller rörrenoveringen i vårt område. Ambitionen är att senare kalla till en extrastämma för att fatta beslut i frågan och påbörja arbeten i närtid förhoppningsvis redan under nästa år. Arbeten planeras utföras under tre år.

Styrelsen har med stöd av Fjärrvärmebyrån gått vidare med utredning av tidigare föreslaget alternativ, utvecklat detta samt även fört vissa diskussioner med möjliga entreprenörer.  

Utbyte av rörsystemet inklusive stigare

Huvuddelen av de läckage som historiskt uppstått har skett i ledningsnätet som ligger i gatan eller i skarvar till ”stigare” (ledningar som går upp till respektive hus från ledningarna i gatan). De senaste åren har det dock varit flera läckage i stigare upp till husen och status på dessa rör har vid åtgärd visats vara dålig med kort kvarvarande livslängd. Rörsystemet är ca 45 år gammalt och det anses vara normalt att rör behöver bytas efter ca 50 år. Det tidigare förslaget att enbart byta rör i gatan har därför utvidgats till en rekommendation att även inkludera utbyte av stigare upp till husen.  

Att även byta stigare upp till husen innebär en åverkan inom respektive fastighet då rör mellan gatan och husen behöver grävas upp. Då det finns servitut för ledningsnätet ska respektive fastighetsägare ge tillgång till mark och säkerställa att det inte finns konstruktioner som hindrar åtkomst. Respektive fastighetsägare ansvarar för återställande.  

Slopad cirkulation av varmvatten i husen 

Idag finns det för distribution av både varmvatten och värme ett system som hela tiden cirkulerar vattnet ända in i husen. För värme är förslaget att denna lösning kvarstår men för varmvatten föreslås att systemet byggs om och att cirkulationen in till husen slopas. Cirkulation kommer att finnas i gatan men då inte hela vägen in till husen. 

Fördelen med detta är att det idag är omfattande värmeförluster i cirkulationen av varmvatten in i husen vilket då kan undvikas. Om cirkulationen slopas minskas värmeförlusterna och därmed energikostnaderna. Detta gör även att det i gatan kan läggas endast ett varmvattenrör i stället för som idag två vilket leder till betydligt lägre investeringskostnader. Nackdelen med denna förändring i systemet är att det när varmvatten under lång tid inte använts, exempelvis på morgonen kommer att ta längre tid innan det finns varmvatten. Den ökade tiden varierar mellan ca 10 och 30 sekunder och beror utöver husets avstånd från gatan även på vilket flöde kran/blandare har. Även med denna förändring uppfylls aktuellt regelverk och det bedöms inte vara någon ökad risk för spridning av legionella eller liknande. Denna nackdel bör alltså vägas mot den ekonomiska vinsten; enligt Fjärrvärmebyrån skulle det kosta c:a 3 miljoner kronor i investering och c:a 100 tkr/år i högre driftkostnader att fortsätta med VVC.

Individuell mätning av varmvatten och värme 

När systemet uppgraderas är det ett utmärkt tillfälle att även installera individuell mätning av både varmvatten och värme för respektive hus. Idag mäts endast individuell förbrukning av varmvatten medan värmekostnad fördelas utifrån andelstal som specificeras i anläggningsbeslutet från 1978/1984. Det är rimligt att respektive fastighet står för de faktiska energikostnaderna då förbrukningen kan variera mycket beroende på beteende samt utförda renoveringar mm. Det har från andra likande upplägg där individuell mätning installerats gjorts betydande besparingar och det upplevs mycket positivt med mätning för respektive fastighet. Det föreslås därmed att detta inkluderas i det kommande projektet.  

Investering 

Investeringskostnaden bedöms av anlitade Fjärrvärmebyrån ligga i storleksordning 15–20 miljoner. Inför kommande extrastämma kommer mer detaljer kring investeringens omfattning samt hur finansieringen ska ske att redovisas. Eftersom samfälligheten inte kan lämna några säkerheter för att finansiera renoveringen genom lån kommer debitering ske av respektive fastighetsägare. Det föreslås att debitering sker i tre omgångar under projektets genomförande, vilket innebär att varje fastighetsägare betalar totalt ca 150 000 kr fördelat på tre inbetalningar, eventuellt med början 2023. Beloppen bygger på grova uppskattningar som vi kommer att justera under projektets gång beroende på de verkliga kostnaderna som uppkommit. 

Nedanstående text är en kronologisk översikt av de händelser kring detta ärende som samfälligheten har varit inblandad i.

 

Sollentuna kommun tog 13 juni 2019 beslut om att anlägga en fotbollsplan vid Tegelhagen, öster om Tegelhagsvägen där Silverskogens förskola idag ligger.

Samfällighetens styrelse är orolig för att detta kommer leda till trafikproblem och parkeringskaos som drabbar oss boende i Tegelhagen. Vi riskerar även att få andra störningar från strålkastare och höga ljud. Styrelsen har haft tre möten med representanter från kommunen för att få dom att ompröva sitt beslut, samt skickat ett brev i samma syfte. Eftersom dessa ansträngningar inte hade någon effekt överklagade styrelsen kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm 1 juli, se Överklagan kommunstyrelsens beslut. I april 2020 kom Förvaltningsrättens dom där dom avslog styrelsens överklagande.

10 juli sökte kommunen ändå bygg- och marklov för fotbollsplanen. Bygglovsenheten har därefter erbjudit ägarna av Handkvarnen 1-7 och Handsågen 1, 4-8 att i ett grannhörande lämna synpunkter på ansökan. Samfälligheten är ägare av Handkvarnen 1 och Handsågen 1, och styrelsen har svarat att ansökan bör avslås, med hänvisning till en mängd problem som inte är utredda, se Synpunkter på sökt bygglov. Kommunen drog tillbaka detta bygglov.

Lokaltidningen SollentunaDirekt har intervjuat styrelsemedlemmar, se Artikel i SollentunaDirekt.

I januari 2020 sökte kommunen bygglov på nytt. Återigen fick samfälligheten erbjudande om att lämna synpunkter, se Grannhörande (obs1: stor fil) (obs2: kommunens ritning innehåller en felaktig skala; fotbollsplanen är inte 50 m lång utan 100 m). Denna gång har kommunen gjort vissa utredningar, se BullerutredningMiljöutredning och PM Trafik. Styrelsen har svarat även på detta grannhörande att ansökan bör avslås, se Synpunkter på uppdaterat bygglov.

 

Miljö- och byggnadsnämnden tjänstemän kom i mars 2020 till slutsatsen att bygglovet bör avslås. Enligt uppgift från kommunens kontaktcenter i april 2020 har kommunen dragit tillbaka sin bygglovsansökan och ingen ny ansökan finns. 

 

Enligt besked från kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes i december 2020 har beslut om den nya konstgräsplanen i södra Sollentuna flyttats fram till år 2025.

 

 

DENNA TEXT KOMMER HÅLLAS KONTINUERLIGT UPPDATERAD

 

 

Extra information