Brandskyddsinspektion

Styrelsen har låtit genomföra en brandskyddsinspektion av garagen, för att minska risken för att det finns brandfarligt material där. Brandskyddsmyndigheten har sedan fått underlaget och kommit med följande utlåtande:

Hej!

Jag har nu studerat de handlingar som rörde er inventering av garagen och då ur ett brandrisk/skyddsperspektiv.

Det är inte ovanligt med samfälligheter som har upplagring i sina garage. Detta utgör ett problem i flera avseenden och bör/skall hanteras av föreningen i första hand. Att göra som ni har gjort med en inventering skapar ett bra underlag för att ta upp frågor i detta hänseende. Här kan sägas att information och tydliga regler inom samfälligheten kan hjälpa en hel del. Framför allt bör informationen skapa förståelse om vad som kan hända/den enskilda medlemmen i det fall en brand skulle uppstå framhållas. Vi tror väl allt för ofta att det händer inte mig men personligen brukar jag framhålla att det bara är en tidsfråga.

Utifrån denna så vill jag här speciellt lyfta fram några punkter som jag ser som brandriskfaktorer för er att bevaka.

 • El-relaterade brandorsaker som jag noterat i er inventering: (Har ej tagit hänsyn till personrisker).
 • Lampor utan lampkupor. Här finns risker med att komma åt och slå sönder lampan och därmed skapa en ljusbåge som kan antända brandfarligt ämne etc.
 • Skarvsladdar på golv utgör en påtaglig brandrisk då de vid upprepad överkörning eller annan mekanisk påverkan kan skapa en pyrande värmeutveckling i kabeln som inte lätt uppmärksammas.
 • Defekta uttag. Kan utgöra brandrisk i det fall glappkontakt, och därmed ljusbåge, kan skapas.
 • Läckande tak. Kan möjligen via vatten som träffar spänningsförande delar orsaka ljusbågar samt naturligtvis fara för människor.
 • För övrigt när det gäller el så är det viktigt att rätt och godkänt material användes och installationen är fackmanamässigt utförd. Jag anser även att det bör finnas jordfelsbrytare på installationer.

Det är naturligtvis olämpligt, och vid vissa mängder förbjudet, (Lagen om brandfarliga varor SFS2010:1011) att förvara brandfarlig vätska och gas inom garageutrymmet. Då dessa ämnen alltid ger ett snabbt brandscenario. Därtill kommer den stora spridningsrisken för branden till hela garagelängan. Brandfarliga vätskor kan enkelt identifieras via en symbol med en trekant med flamma inom. Kärlen för brandfarlig gas är även den utmärkta med en flamma-symbol.

Nedan följer goda råd och hänvisningar där ni kan läsa mer i ämnet.

 

Brandfarlig vara i hemmet

Exempel på brandfarliga varor är: bensin, diesel, gasol, t-sprit, metanol, fotogen, tändvätska etc. Här får du reda på hur du som privatperson kan och får hantera brandfarlig vara.

 • Förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn.
 • Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad.
 • I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- eller källarförråd.
 • Använd tändvätska eller t-gul när du ska tända grillen.
 • Släng aldrig sprayflaskor på öppen eld. De kan explodera med kraft. Sprayflaskor återvinns via kommunernas återvinningscentraler.

Gasolhantering

Gasol är en mycket brandfarlig gas som måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både explosion och brand.

 • Utrustning tillverkad efter 1995 måste vara CE-märkt.
 • Om du har gasol i ditt fritidshus, din båt eller husvagn, kontrollera att kopplingar, ventiler och slangar är hela.
 • Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används.
 • Om du misstänker läckage, stäng av anläggningen och vädra.
 • Läs mer om hur du hanterar gasol säkert på AGAs hemsida.

Hur mycket brandfarliga varor får man ha hemma?

Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarliga varor hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. Med detta menas att t ex att en villaägare får ha 1 gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare t.ex. lacknafta, rödsprit etc. Villaägaren kan i detta exempel formellt ha mer brandfarliga produkter hemma, men har han/hon inte behovet ska inte mer produkter finnas i hemmet.

Gränserna för när tillstånd till hantering av brandfarliga varor krävs är:

 • Gasol max 60 liter (flaskornas volymer som räknas)
 • Annan brandfarlig gas max 5 liter (flaskornas volym räknas)
 • Brandfarlig vätska max 100 liter
 • Vätska för uppvärmning t ex oljecistern till oljebrännare 10 000 liter

Om du hanterar mer än dessa volymer krävs tillstånd.

 

Förvaring av brandfarliga varor

Läs mer om hur du ska förvara brandfarliga varor i hemmet på MSB:s webbplats:
https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25569.pdf

Yrkesmässig hantering

Information om tillstånd till hantering av brandfarliga varor för dig som hanterar eller har för avsikt att börja hantera brandfarliga varor yrkesmässigt hittar du här:
http://www.brandkarenattunda.se/prod/cms/attunda.nsf/pages/Vanliga%20fr%C3%A5gor%20och%20svar.htm


Jan Elieson, Brandinspektör

Extra information